Skip to main content

Regulamin strony internetowej

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej („Regulamin”) przygotowany został przez Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231110, dalej: „Administrator”
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej („Strona”), w tym z zawartych w nich treści lub narzędzi lub ze świadczonych w ten sposób usług.
 3. Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.
 4. Definicje:

Strona internetowa – strona internetowa www.niesmiertelneslowa.pl

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

Użytkownik– oznacza osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony internetowej.

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej jest Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio
 2. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
 3. Użytkownicy Strony mają prawo do korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. Dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.
 6. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Administratora. Dodatkowo, Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od wpisywania na Stronie słów, zwrotów, cytatów obraźliwych, godzących w dobre imię, cześć czy godność.
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, czcionek, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie stanowią własność Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 8. Użytkownik wpisując na Stronie cytat oraz podpis w rubryce „Autor cytatu” wyraża zgodę na wykorzystanie przez Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio wpisanego cytatu oraz podpisu w rubryce „Autor cytatu”  w dowolny sposób w celu jego wykorzystania do promocji i reklamy Puckiego Hospicjum i jego działalności w nieograniczonym czasie i na nieograniczonym terytorium, w dowolny sposób, według swojego uznania, włączając prawo do wykorzystania jego fragmentów o całkowitej długości i wszelkich istniejących materiałów promocyjnych dotyczących Puckiego Hospicjum, w tym odczytania cytatu oraz podpisu w rubryce „Autor cytatu” przez lektora, plakatów, reklamy telewizyjnej i radiowej, rozpowszechniania w Internecie, niezależnie od metody promocji poprzez wszelkie możliwe środki przekazu i w każdej wersji językowej.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Puckie Hospicjum (m.in. informacji o ofertach, promocjach, badaniach satysfakcji klienta) na podany przez siebie adres email.
 1. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  2. przesłane listem poleconym na adres Administratora lub przesłane na adres e-mail: kontakt@hospitium.org
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 1. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu strony lub przepisami prawa, w tym działalności polegającej na przekazywaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, treści wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie uznawanych za obraźliwe treści mogących naruszać prawa osób trzecich, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.
 1. Użytkownik Strony, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności https://hospitium.org/polityka-prywatnosci/
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.02.2023 r.